פרישה מוקדמת – איך זה משפיע על הפנסיה שלי

על פי החוק, פרישה לגמלאות היא מצב בו גבר המגיע לגיל 67 או אישה המגיעה לגיל 62, יכולים לעזוב את מקום עבודתם ולהתקיים מכספי הפנסיה שלהם. ישנם מקרים בהם אנשים מחליטים או נאלצים לצאת לפרישה מוקדמת לגמלאות, כלומר בטרם הגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק. מה המשמעות הכספית של כך?

 

מענק פרישה

עם הפרישה, העובד זכאי לקבל מענק פרישה בגובה של משכורת חודשית אחת עבור כל שנת עבודה. עבור המבוטחים בפנסיה תקציבית, המשכורת החודשית עליה מתבסס המענק היא זו האחרונה שקיבל העובד בטרם יציאתו לגמלאות. 

דוגמה להמחשה: עובד שהשתכר 10,000 ₪ (נניח שהמשכורת נותרה קבועה) ועבד במקום העבודה 10 שנים, יהיה זכאי למענק פרישה בסך – 10,000 ₪ X 10, כלומר, 100,000 ₪. חשוב לומר כי ישנם גורמים נוספים העשויים להשפיע על אופן החישוב, וביניהם רכיבי השכר הספציפיים של אותו עובד וההסכם בינו לבין המעסיק.

המענק אינו משולם באירוע חד פעמי, אלא המעסיקים מפרישים בכל חודש 1/12 אחוז מהשכר (8.33%), כך שבסיומה של כל שנה מצטבר סכום של משכורת אחת. באופן זה, עם יציאת העובד לגמלאות, הצטבר כבר סכום הכסף על ידי הפרשות המעביד. עם זאת, לעתים הסכום שבקופה אינו הסכום שהיה צפוי, בשל התעדכנות שכר או בשל תשואות חיוביות או שליליות של הקופה.

 

שיקולים והשלכות של פרישה מקודמת

יש כאלו המעוניינים לצאת לפנסיה לפני גיל הפרישה, ובמקרים מסוימים יש אף כאלו הנאלצים לצאת לפנסיה מוקדמת. האם הפנסיה נפגעת מכך?

נשים וגברים המבוטחים בביטוח פנסיוני, רשאים החל מגיל 60, ועל אף שגיל הפרישה הקבוע בחוק הוא מאוחר יותר, לצאת לגמלאות ולקבל את קצבת הפנסיה החודשית שלהם. במקרים מסוימים, תתאפשר למבוטחים בפנסיה תקציבית פרישה בגיל מוקדם אף יותר מ-60, וקבלת קצבת פנסיה חודשית. למשל: אם קיים הסכם פרטני עם המעסיק בו הוא מתחייב לשאת בהוצאות הכרוכות בפרישה המוקדמת של העובד,  אם קיימות לעובד נסיבות בריאותיות מיוחדות של העובד או כשמדובר במקצועות בעלי הסדר ייחודי כמו מורים וגננים. 

 עם זאת, יש לקחת בחשבון שפרישה מוקדמת תזכה את המבוטחים לקצבת פנסיה נמוכה יותר, שכן המשמעות היא פחות שנות עבודה במקום העבודה. לכן, מומלץ בטרם ההחלטה לצאת לפנסיה מוקדמת לשקול היטב את היתרונות והחסרונות הכרוכים בכך.

 

האם יש סיכוי להמשיך במקום העבודה עד גיל הפרישה?

אמנם יציאה מוקדמת לפנסיה עשויה להקטין את גובה הקצבה החודשית, אך פעמים רבות המעסיק יציע לעובד, בנוסף למענק הפרישה, חבילת תמריצים הכוללת דמי הסתגלות בסך תשלומי השכר של שנה אחת. בהתאם, כדאי לשקול האם יש סיכוי ממשי להמשיך במקום העבודה עד לגיל הפרישה הקבוע בחוק, בו העובד יהיה זכאי להטבות נוספות מטעם הביטוח לאומי, או שמא יש סיכוי שיפוטר ויפסיד את הערך המוסף שיכול היה לקבל מחבילת התמריצים. 

שיקול חלופי הוא, האם במקרה של פיטורין יהיה העובד מעוניין ומסוגל להמשיך ולעבוד בשנים הבאות, אף לאחר גיל הפרישה. ככל שהתשובה לשאלה היא חיובית, ייתכן וכדאי לקחת את חבילת התמריצים בהנחה שבעתיד ניתן יהיה להישען על מקור הכנסה אחר. 

 

הערכת מצב כלכלית

בטרם הפרישה לגמלאות, חשוב להכין תכנית כלכלית. התכנית תכלול הערכה מדויקת ככל הניתן של כלל הנכסים וההכנסות הקיימים למשק הבית, וההוצאות הצפויות על מנת לקיים אותו. פעמים רבות ההצעה לפרישה מוקדמת והתמריצים הכלולים בה, מתגלים כלא מספיקים לקיום העובד ומשפחתו במרוצת השנים. לכן, חשוב לוודא בטרם מחליטים לצאת לפנסיה מוקדמת שישנם מקורות הכנסה ריאליים, הן בעת הנוכחית והן בעתיד, או לחלופין אפשרות מעשית לייצור הכנסה חודשית ממקור אחר באם מתעורר הצורך.

 

היבט מיסויי

מענק הפרישה, בנוסף להיותו מבוסס על המשכורת החודשית, כולל כספים נוספים ממקורות אחרים, כמו למשל ימי מחלה שלא נוצלו (לעומת זאת, המענק אינו כולל ימי חופשה שלא נוצלו). אם כן, מהו הסכום החייב במס הכנסה?

תקרת הפטור ממס עבור מענקי פרישה קבועה בסעיף 79(7א(א) לפקודת מס הכנסה:

(1) מענק הון שנתקבל עקב פרישה – עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה.

(2) בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 12,420 ₪ לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה נכון לשנת 2020.

(3) לעניין פסקת משנה זו, "פרישה" – לרבות שינוי מעמדו של עובד באגודה שיתופית משכיר לחבר בה.

כלומר, נכון ל-2020: עד לסכום של 12,420 ₪ לכל שנת עבודה, הסכום יהיה פטור ממס, ואילו יתרת הסכום החל מהתקרה, תהיה חייבת במס (התקרה מתעדכנת בחוק מדי שנה). חשוב להדגיש כי מענק הפרישה הוא נפרד מפיצויי פיטורין אשר מעסיקים נדרשים לשלם על פי חוק במקרה של פיטורי העובד.

נמחיש באמצעות דוגמה: משה יוצא לגמלאות, לאחר שעבד 20 שנים במקום עבודתו והשתכר 15,000 ₪ לחודש. 

במצב כזה, עבור החלק היחסי המצוי תחת תקרת הפטור, לא יחויב משה במס – 12,420 שקל כפול 20 שנה – משה פטור מתשלום עבור 248,400 ₪. הסכום החייב במס הוא ההפרש בין תקרת הפטור לגובה המשכורת בפועל: 15,000-12,420 כפול מספר שנות העבודה. מסקנה: משה יחויב בתשלום מס עבור 51,600 ₪ (2580 ₪ כפול עשרים שנה). 

 

שמירה על זכויות הפנסיה

אחד השיקולים המכריעים בהתלבטות האם לצאת לפרישה מוקדמת, הוא האפשרות של העובד להמשיך ולצבור את זכויות הפנסיה להן הוא זכאי עד לגיל הפרישה הקבוע בחוק. כפי שהוזכר, זכויות הפנסיה הן בעלות משמעות כלכלית אדירה בשנים שלאחר הפרישה והן לרוב מאפשרות לפורשים לקיים עצמם כאשר הם מחוסרי מקורות הכנסה אחרים. 

יש לזכור כי ככל שהסכם הפרישה המוקדמת נעשה ברמה הפרטנית בין העובד לבין המעסיק, יש מקום למיקוח ולהשגת תנאים טובים יותר. בהמשך לכך, חשוב לוודא כי בהסכם הזכויות אכן נותרות מוגנות על ידי המעסיק וכי כל התשלומים להם זכאי העובד מעוגנים בהסכם. תשלומים אלו כוללים, מלבד הפיצויים ומענק הפרישה הקבועים בחוק, את כלל הבונוסים, ההטבות, ימי מחלה או חופשה אשר בגינם העובד זכאי לתשלומים נוספים במסגרת ההסכם עם המעביד. 

 

לסיכום

ההחלטה על פרישה מוקדמת היא אינדיבידואלית ויכולה להיות מונעת משיקולים שונים. יש המעדיפים לצאת לפנסיה מוקדמת על מנת לחקור תחום עניין מסוים שלהם, יש החפצים לשנות אפיק מקצועי ויש את אלו אשר מעוניינים להשקיע מרצם בהשקעה בפן האישי משפחתי. כמו כן אנשים רבים חשים כי לאחר עשרות שנות עבודה ועשייה, הם מוכנים לשאת במחיר של אובדן חלקי של הכנסתם עבור זכייה בזמן איכות עם משפחתם, במנוחה והאפשרות לעסוק בתחביביהם.

יהיו השיקולים אשר יהיו, חשוב להכיר את ההשלכות הכלכליות האפשריות ליציאה מוקדמת לגמלאות ולהיוועץ במידת הצורך ביועצים מומחים לתחום זה. גורמי מקצוע יכולים לספק מענה מהיר ומדויק לשאלות הנוגעות למקרה הפרטני, ובכך לסייע לעובד להגיע להחלטה הנכונה אשר תמקסם את התועלת הכלכלית והאישית שלו.

עוד כתבות מומלצות בנושא

לקבלת שיחת ייעוץ ממומחה

השאירו פרטים ומומחה יחזור אליכם בהקדם

הרשמו לניוזלטר שלנו

שתפו את המאמר בקליק

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
דילוג לתוכן